Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Poslodavac koji ima potrebu za obavljanjem poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, ima mogućnost da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Ovim ugovorom, poslodavac se obavezuje da određenu osobu angažuje na određeni posao, dok se osoba koja obavlja posao obavezuje da taj posao obavi u skladu sa dogovorenim uslovima.

Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključiti ugovor sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme, do punog radnog vremena, kao i sa korisnikom starosne penzije. Ovaj ugovor se zaključuje u pisanom obliku kako bi se obezbedila pravna sigurnost i preciznost u pogledu prava i obaveza ugovornih strana.

Takođe, poslodavac ima mogućnost da za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama. Na ovaj način, poslodavac može da angažuje mlade ljude koji žele da steknu radno iskustvo i zarade nešto novca, dok zadruga pruža podršku u smislu administracije ugovora i naplate naknade.

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova je važan alat za poslodavce koji imaju potrebu za angažovanjem radnika na određeno vreme, za poslove koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Ovim ugovorom, poslodavac može fleksibilno da prilagođava svoje poslovanje i optimizuje troškove, dok istovremeno pruža priliku ljudima da zarade nešto novca i steknu radno iskustvo.

Važno je napomenuti da ovaj ugovor ima ograničen vremenski okvir, te se ne može koristiti za zapošljavanje radnika na duže vreme. Takođe, preporučuje se da se ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sastavi uz pomoć advokata kako bi se obezbedila pravna sigurnost i zaštita interesa obe strane.