Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je pravno obavezujući dokument kojim se uređuje prenos određene stvari ili drugog prava između poklonodavca i poklonoprimca. Ovaj ugovor je takav da jedna ugovorna strana, poklonodavac, prenosi ili se obavezuje da prenese drugoj ugovornoj strani, poklonoprimcu, u svojinu određenu stvar ili neko drugo pravo, a to čini bez ikakve naknade.

Poklon se smatra bezuslovnim kada je prenos stvari ili drugog prava izvršen bez ikakvih uslova ili obaveza poklonoprimca prema poklonodavcu. Međutim, u nekim slučajevima, poklonodavac može postaviti određene uslove ili ograničenja vezana za poklon, što se mora jasno navesti u ugovoru o poklonu.

Ugovor o poklonu se zaključuje u pisanom obliku i predstavlja pravno obavezujući dokument za obe ugovorne strane. U ugovoru se obično navode detalji o stvari ili drugom pravu koje se prenosi, kao i o bilo kakvim uslovima ili ograničenjima koja se primenjuju na poklon.

Važno je napomenuti da se ugovor o poklonu razlikuje od drugih pravnih dokumenata kao što su ugovor o kupoprodaji ili ugovor o zakupu. Kod ugovora o poklonu, nema naknade koju plaća poklonoprimac poklonodavcu, kao što je slučaj kod kupoprodajnog ugovora. Takođe, ugovor o poklonu se razlikuje od ugovora o donaciji, koji se uglavnom koristi za prenos novca ili drugih finansijskih instrumenata, a ne fizičkih stvari.

Ugovor o poklonu može imati značajne implikacije na pravni status poklonoprimca i poklonodavca, te se stoga preporučuje da se ugovor sastavi uz pomoć advokata kako bi se obezbedila pravna sigurnost i zaštita interesa obe strane.