Potrebna Vam je pomoć?

Radno pravo

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa ili po osnovu rada uređuju se zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Zakon o radu je osnovni izvor radnog prava i njime se garantuju minimalna prava zaposlenih. Ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu mogu se propisati samo veća prava zaposlenih od zakonskih ili mogu biti utvrđeni povoljniji uslovi rada.

Advokatska kancelarija zastupa kako poslodavce, tako i zaposlene, u svim pitanjima koja proističu iz radnih odnosa, na osnovu višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti.

Zastupajući poslodavce, pružamo savete u ciju prevencije pravnih problema. To postižemo tako što smo stalno u kontaktu sa klijentom vodeći ga kroz sve neophodne korake u skladu sa njegovim zakonskim obavezama. Jedan od aspekata ove saradnje je sastavljanje pravnih akata na način da se klijent zaštiti od svake moguće nepredvidive okolnosti. Kada je to potrebno, u svakodnevnom smo kontaktu sa sektorom ljudskih resursa kod poslodavca, kako bismo ga savetovali prilikom sporovođenja procedure povodom donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu usled postojanja razloga za otkaz ugovora o radu, primene disciplinskih mera, upozorenja i sl.
Zastupajući zaposlene nudimo pravne savete i usluge zastupanja onima koji su na bilo koji način oštećeni na radnom mestu. Nezavisno od toga da li ste dobili nezakonit otkaz, da li ste diskriminisani na radu, da li ste trpeli mobing na poslu, da li je nastupila povreda na radu, da li su ispunjeni uslovi zaštite na radu ili samo želite da znate svoja prava iz radnog odnosa, predočavamo Vam sve mogućnosti koje imate i dajemo pravne savete iz oblasti radnog prava.

Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć koja obuhvata: zastupanje u sporovima iz radnih odnosa povodom otkaza ugovora o radu, zastupanje u sporovima iz radnih odnosa povodom utvrđivanja postojanja ili nepostojanja radnog odnosa, zastupanje u sporovima iz radnih odnosa u vezi premeštaja na drugo radno mesto, zastupanje u sporovima iz radnih odnosa povodom neisplaćenih zarada, regresa, naknada zarade i dr, zastupanje u sporovima iz radnih odnosa povodom naknade štete i povrede na radu, zastupanje u sporovima iz radnih odnosa povodom mobinga i zlostavljanja na radu, sastavljanje podnesaka – opomena, tužbi, odgovora na tužbu, prigovora, žalbi, vanrednih pravnih lekova i svih drugih podnesaka u radnom sporu, sastavljanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu, rešenja o otkazu ugovora o radu, pravilnika i drugih opštih i pojedinačnih akata i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta u vezi radnog prava.