Potrebna Vam je pomoć?

Porodično pravo

Najčešća podela porodičnog prava je prema načinu zasnivanja porodičnog odnosa i to na na bračno, roditeljsko i starateljsko.

Porodičnim pravom se regulišu lični i imovinski odnosi u braku, odnosi deteta i roditelja, hraniteljstvo, izdržavanje, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić pruža pravnu pomoć koja obuhvata:

 • zastupanje u postupcima razvoda braka po sporazumu ili po tužbi,
 • zastupanje u postupcima za utvrđenje postojanja ili nepostojanja braka,
 • zastupanje u postupcima za poništaj braka,
 • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva ili materinstva,
 • zastupanje u postupcima za vršenje roditeljskog prava
 • zastupanje u postupcima lišenja roditeljskog prava,
 • zastupanje u postupcima za poništenje usvojenja,
 • zastupanje u postupcima za izdržavanje dece ili drugih lica,
 • zastupanje u postupcima za zaštitu od nasilja u porodici,
 • zastupanje u postupcima za zaštitu prava na lično ime,
 • zastupanje u postupcima za deobu imovine stečene u braku,
 • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti,
 • sastavljanje tužbi za razvod braka
 • sastavljanje predloga za sporazumni razvod braka,
 • sastavljanje žalbi i drugih podnesaka,
 • sastavljanje bračnih ugovora kojima se uređuju imovinski odnosi,
 • davanje usmenih i pismenih pravnih saveta iz oblasti porodičnog prava