Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Prilikom kupovine nepokretnosti veoma je važno da ugovor bude sačinjen pažljivo i kvalitetno, kako bi obezbedio zaštitu svih prava ugovornih strana.

Pre svega treba proveriti da li je prodavac vlasnik iste, da li je nekretnina opterećena potraživanjima trećih lica, da li na njoj postoje upisni tereti u vidu hipoteke, zabeležbe postojanja sudskog spora ili još neko lice polaže određena prava na konkretnoj nekretnini.

Nakon ovih provera, pristupa se pregovorima između kupca i prodavca u pogledu uslova kupovine nekretnine, dogovaraju se svi uslovi kupovine, pre svega cena, rokovi za isplatu, način isplate, rokovi u kojim je prodavac dužan da se iseli iz nekretnine, ali i mnogi drugi uslovi, u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Kada se stranke uz učešće advokata i njegovo savetovanje dogovore u vezi svih uslova kupovine, advokat sve što je dogovoreno između kupca i prodavca pretače u formu ugovora, kojim se dogovor ugovornih strana pravno izražava i formuliše.
Kada je ugovor kompletiran i njegovu sadržinu potvrde kupac i prodavac, zakazuje se overa, ili solemnizacija ugovora o kupoprodaji nekretnine kod javnog beležnika.

Da bi kupac postao vlasnik nekretnine koju je kupio, nije dovoljno da overi ugovor, ni da isplati dogovorenu cenu prodavcu, pa čak ni da stupi u posed nekretnine. Prema zakonskim odredbama kupac postaje vlasnik nekretnine, tj. stiče pravo svojine na nepokretnosti tek upisom u Katastar nepokretnosti.

Kupovina nepokretnosti najčešće sa sobom nosi i obavezu plaćanja poreza. U zavisnosti od slučaja, kod kupovine nepokretnosti može se plaćati porez na prenos apsolutnih prava, ili porez na dodatu vrednost (pdv), a kupac može u određenim slučajevima biti i oslobođen plaćanja poreza, ili može ostvariti pravo na povraćaj pdv-a. U određenim slučajevima plaća se i porez na kapitalnu dobit.

Kompletan postupak kupovine nekretnine, počev od provere pravnog stanja nekretnine, zatim pregovora oko sadržine ugovora, sastavljanja ugovora, overe i realizacije ugovora, uvek je preporučljivo da se obavi uz stručnu pomoć advokata, kako bi i kupac i prodavac zaštitili sva svoja prava i kako bi se unapred izbegla pojava eventualnih sudskih sporova i nastupanje štete.