Potrebna Vam je pomoć?

Ugovor o volonterskom radu

Zakonom o volontiranju se uređuju osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, kao i načela, ugovori, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja. Ovim zakonom se jasno definiše šta se podrazumeva pod volontiranjem, a to je organizovano, dobrovoljno pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro, ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade.

Svaki volonter koji se uključi u volontiranje, potpisuje ugovor kojim se jasno određuju njegova prava i obaveze, što omogućava sigurno i transparentno volontiranje. Ovim ugovorom se definišu obaveze volontera, kao i njegovo pravo na obezbeđenu radnu odeću, sredstva i opremu za ličnu zaštitu, putovanje, smeštaj i ishranu, lekarske preglede i obuku za obavljanje usluga i aktivnosti.

Važno je naglasiti da volonteri nemaju pravo na novčanu naknadu, ali imaju pravo na naknadu za putne troškove i druge troškove koje su imali prilikom obavljanja volonterskih aktivnosti. Organizator volontiranja je dužan da obezbedi sve neophodne uslove za bezbedno i kvalitetno obavljanje volonterskih aktivnosti, kako bi se obezbedio uspešan i produktivan rad volontera.

Sveukupno, zakon o volontiranju omogućava organizovano i transparentno volontiranje, koje doprinosi opštem dobru i podstiče razvoj civilnog društva. Prilikom sprovođenja volontiranja, važno je da se poštuju prava i obaveze svih ugovornih strana, a ugovor o volontiranju je ključni dokument koji obezbeđuje pravnu sigurnost i preciznost u pogledu prava i obaveza volontera i organizatora volontiranja.

Stoga, ugovor o volontiranju je izuzetno važan dokument koji se mora sklopiti pre početka volontiranja, kako bi se obezbedila zaštita prava i interesa obe strane. Potpisivanje ovog ugovora omogućava volonterima da obavljaju svoje zadatke bezbrižno i sa jasno definisanim pravima, a organizatorima volontiranja omogućava da efikasno sprovode svoje aktivnosti, doprinoseći razvoju civilnog društva i opštem dobru.