Potrebna Vam je pomoć?

Nasledno pravo

Nasledno pravo je deo pravnog sistema koji se bavi uređivanjem imovinskopravnih posledica smrti pojedinca. Ono određuje šta se dešava sa imovinom osobe nakon njene smrti, ko su subjekti naslednog prava i na koji način se vrši prenos imovine sa ostaviočeve strane na naslednike.

Ostavilac je osoba koja je preminula i koja je ostavila imovinu koju treba rasporediti među svojim naslednicima. Naslednici su osobe koje ostavilac imenuje kao naslednike u svojoj poslednjoj volji (testamentu) ili, u slučaju da nema testamenta, u skladu sa zakonom.

Postoje različite vrste sukcesije u naslednom pravu, uključujući zakonsku i testamentarnu sukcesiju. Zakonska sukcesija se primenjuje kada ostavilac nije ostavio testament ili kada testament nije validan, dok se testamentarna sukcesija primenjuje kada postoji validan testament koji uređuje raspodelu ostaviočeve imovine.

Nasledno pravo je važan deo pravnog sistema jer osigurava pravičnu raspodelu imovine nakon smrti pojedinca, a time se sprečavaju mogući sporovi i nesuglasice među naslednicima.

Advokatska kancelarija Željke Kerkez Nikolić pruža pravnu pomoć koja obuhvata:

  • zastupanje u ostavinskim postupcima
  • zastupanje u parničim sporovima koji su nastali iz ostavinskog postupka
  • zastupanje u postupcima kojima se osporava testament
  • zastupanje u postupcima kojima se osporava ugovor o doživotnom izdržavanju
  • sastavljanje podnesaka – predloga – pokretanje ostavinskog postupka, tužbi, prigovora, žalbi, vanrednih pravnih lekova
  • sastavljanje testamenta (zaveštanja) i sprovođenje testamenta
  • sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju,
  • sastavljanje ugovora o raspodeli imovine za života,
  • sastavljanje izjava i drugih isprava
  • davanje usmenih i pismenih pravnih saveta iz oblasti naslednog prava