Potrebna Vam je pomoć?

Parnični postupak

Parnični postupak je kompleksan i dugotrajan proces koji se sastoji od više faza. U prvoj fazi, stranke podnose tužbu, odnosno odgovor na tužbu. Nakon toga, sledi faza dokazivanja, gde stranke pred sudom dokazuju svoje tvrdnje prilaganjem dokaza poput pisanih dokaza, svedoka ili stručnih mišljenja.

Ukoliko se ustanovi da su podneti dokazi neadekvatni ili nepotpuni, može doći do dopunjavanja dokaza. Nakon faze dokazivanja, sledi usmeno izlaganje stranaka, gde se stranke izjašnjavaju o svim činjenicama u postupku i svojim tvrdnjama.

Na kraju parničnog postupka, sud donosi odluku kojom rešava sporni odnos, a stranke imaju pravo na žalbu. Advokati specijalizovani za parnično pravo ne samo da zastupaju stranke u sudskom postupku, već i pomažu u pregovorima radi vansudskog rešavanja spora, pripremi podnesaka i žalbi, kao i u sprovođenju izvršenja presuda. Takođe, pružaju pravne savete svojim klijentima tokom celog postupka, prateći ih i osiguravajući da se njihova prava zaštite na najbolji mogući način.