Potrebna Vam je pomoć?

Uloga advokata u savremenom društvu

Ustav Republike Srbije u članu 67 jemči pravo na pravnu pomoć.
U skladu sa Zakonom o advokaturi, advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, položilo je advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom.

Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, a pružanje pravne pomoći obuhvata:

1. davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;
2. sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;
3. sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;
4. zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;
5. posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;
6. obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Advokat Zrenjanin - Željka Kerkez Nikolić