Potrebna Vam je pomoć?

Naknada nematerijalne štete u slučaju saobraćajne nezgode

Zakonodavac je obavezujućim odrebama predvideo obavezu svakog vlasnika automobila da osigura svoje vozilo od autoodgovornosti vlasnika, a što dalje znači da oštećeno lice može zahtevati naknadu štete od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo kojim je šteta prouzrokovana.

Kada se dogodi saobraćajna nezgoda, potrebno je da učesnici saobraćajne nezgode na licu mesta pozovu policiju, kako bi sačinila zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode ili službenu belešku. Takođe, ako se radi o manjoj materijalnoj šteti, bez povređenih lica, moguće je da učesnici u saobraćaju popune Evropski obrazac – Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, mada je preporuka da se i u ovakvoj situaciji pozove policija i obavesti o saobraćajnoj nezgodi.
Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi se može preuzeti u filijali osiguravajuće kuće ili agenciji koja se bavi registracijom vozila.

Ukoliko je neki od učesnika pretrpeo povrede prilikom saobraćajne nezgode potrebno je da se isti u što kraćem roku javi nadležnom lekaru, kako bi dobio adekvatnu medicinsku pomoć, a nakon čega lekar sastavlja izveštaj i konstatuje da su povrede nastale usled saobraćajne nezgode.

Sam postupak naknade štete teče tako što se odgovarajućem osiguravajućem društvu kod koga je osigurano vozilo štetnika podnosi odštetni zahtev, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, kojim se potražuje naknada nematerijalne štete koju je oštećeni pretrpeo u saobraćajnoj nezgodi.

Ukoliko osiguravajuće društvo ne isplati oštećenom naknadu nematerijalne štete u odgovarajućem iznosu za pretrpljene fizičke bolove i pretrpljeni strah povodom nastale saobraćajne nezgode, ili ukoliko potpuno odbije da isplati bilo kakav iznos na ime pretrpljene nematerijalne štete, podnosi se tužba nadležnom sudu.

Posebna pogodnost u radu naše kancelarije u predmetima povodom naknade štete proistekle iz saobraćajnih nezgoda jeste mogućnost rada za određeni procenat od utvrđenog iznosa naknade koje osiguravajuće društvo isplati oštećenom. Ovakav način tarifiranja advokatskih usluga primenjuje se u postupcima koji se vode protiv solventnih dužnika u kojima je izvesnost dobijanja predmeta spora velika i dogovara se sa klijentom nakon proučavanja dokumentacije. U slučaju gubitka spora u ovakvim situacijama ne naplaćujemo advokatske usluge. Na ovakav način pristup advokatskim uslugama se omogućava i licima slabije platežne mogućnosti koje nedostatak novca često onemogućava da angažuju advokata i ostvare svoja prava.